Üzemeltető: www.szalkay.hu
ügyfélkapu

Elfelejtett jelszó
 
   
 

Jogszabály változás


a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény kiegészült a belső kontroll és belső ellenőrzési folyamatokkal

2020. január 01-től a a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak is belső kontroll rendszert és belső ellenőri rendszert kell kialakítaniuk. A részletszabályok, azaz a konkrét kormányrendelet még nem jelent meg, de nagyon hasonló lehet az a most érvényben lévő 370/2011 (XII.31.) korm. rendeletben rögzített szabályrendszerhez. A módosítások alapján a következő feltételknek kell a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak megfelelni a jövő év elejétől (2009. évi CXXII. tv.):  

7/J. § (1) Azon köztulajdonban álló gazdasági társaság – a Magyar Nemzeti Bank, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a biztosítási tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó köztulajdonban álló gazdasági társaság kivételével –, amely esetében a tárgyévet megelőző két üzleti évben a mérlegforduló napján a következő három mutatóérték közül legalább kettő a társaság elfogadott (egyszerűsített) éves beszámolója, vagy – amennyiben konszolidált éves beszámolót is készít – a konszolidált éves beszámolója alapján meghaladja az alábbi határértéket: 

a) a mérlegfőösszeg a 600 millió forintot,  

b) az éves nettó árbevétel az 1 200 millió forintot, 

c) az átlagosan foglalkoztatottak száma a 100 főt, 

az e §-ban meghatározottak szerint belső kontrollrendszert működtet. 

(2) Az a gazdasági társaság, amely az (1) bekezdés szerinti feltételnek nem felel meg, a felügyelőbizottság javaslata alapján alkalmazhatja és működtetheti az e § szerinti belső kontrollrendszert. 

(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője olyan belső kontrollrendszert alakít ki és működtet, amely a jogszabályi kötelezettségeknek való tudatos megfelelés, a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében azt a célt szolgálja, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaság 

a) a működése és gazdálkodása során a tevékenységét gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsa végre, 

b) az elszámolási kötelezettségeit teljesítse, 

c) megvédje az erőforrásait a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól, 

d) működésével kapcsolatosan megfelelő, pontos és naprakész információ álljon rendelkezésre, 

e) biztosítsa a jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályozott, átlátható és etikus működését, 

f) védje a tulajdonos(ok) és az ügyfelek érdekeit, 

g) kezelje a köztulajdonban álló gazdasági társaság kockázatait, különös tekintettel az integritás kockázatokra. 

(4) A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője gondoskodik a belső ellenőrzési funkció kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység a tevékenységét a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjének alárendelve végzi, azzal, hogy szakmai irányítása és ellenőrzése a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység adminisztratív irányítását az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője látja el. 

(5) A felügyelőbizottság belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység szakmai irányítása keretében: 

a) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, valamint megtárgyalja az éves ellenőrzési beszámolóját, 

b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását, 

c) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját, 

d) javaslatot tehet soron kívüli ellenőrzés vagy tanácsadói jellegű megbízás végrehajtására, 

e) javaslatot tehet a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására, és 

f) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység által végzett vizsgálatok megállapításai alapján. 

(6) A belső ellenőrzést végző személy, valamint a szervezeti egység vezetője kiválasztásával, munkaviszonyának létesítésével, annak munkáltató részéről történő megszüntetésével, valamint a belső ellenőrzés erőforrásainak – létszám, költségvetés – biztosításával kapcsolatos döntések a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával hozhatóak meg. 

(7) A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezeti egység számára soron kívüli ellenőrzésre vagy tanácsadói tevékenységre szóló felkérés csak a felügyelőbizottság előzetes egyetértésével adható. 

(8) Köztulajdonban álló gazdasági társaságnál csak az végezhet belső ellenőrzést, aki szerepel az államháztartásért felelős miniszter által a belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyekről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerinti adattartalommal vezetett nyilvántartásban. 

(9) A belső ellenőrzést végző személy és a megfelelési tanácsadó a feladata ellátása érdekében minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások betartásával.

 

 

.......

 Minden jel szerint 2019-ben konkrét feladatként fog felmerülni a belső kontroll rendszer és a belső ellenőrzési rendszer kialakítása, illetve a korábbi jogszabályból levezethetően a 2020. évi belső ellenőrzési terv illetve az azt megalapozó kockázatelemzés, és stratégiai tervezés elkészítése is. Újabb információinkat folyamtosan közzétesszük ebben a témában is.
Megosztás

« vissza

 
 
© 2013-2015. RevisionSoft Kft. - Minden jog fenntartva! Kezdőlap | A szoftver | Áraink | ÁSZF | Facebook | Hibabejelentő | Hírlevél | Kapcsolat
 
Kérem várjon...