Üzemeltető: www.szalkay.hu
ügyfélkapu

Elfelejtett jelszó
 
   
 

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések


1.1. Szolgáltatás
A szolgáltatás tárgya a revisionSOFT Kft. által készített és forgalmazott szoftverek használatának rendelkezésre bocsátása (továbbiakban Szolgáltatás), valamint a szoftverekhez tartozó, a szerződés további fejezeteiben leírt kiegészítő szolgáltatások nyújtása. A Felhasználónak lehetősége van a szoftver használati jogának időszakos bérlésére, havidíj fizetése mellett. A Szolgáltató élő havidíjas (bérleti konstrukció) ügyfelei ingyenesen hozzáférnek a szoftver megjelenő frissítéseihez, melyről e-mailban kapnak értesítést.

1.2. Alkalmazás
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló (hatályos 2014. március 15-től) 2013. évi V. törvény értelmében vett, gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső célból szerződést kötő személyekre alkalmazandó. A Felhasználó által alkalmazott általános szerződési feltételek nem képezik a felek között létrejött szerződés részét, kivéve, ha a felek kifejezetten írásban eltérően állapodtak meg. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételről kifejezett tájékoztatásban részesült és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.


2. Használati feltételek
2.1. A szolgáltatás kizárólag havidíjas konstrukcióban érhető el.
2.2. A szerződés kezdete, futamideje és felmondása
A Felhasználó a Szolgáltatóval köt szerződést az adott szoftver havidíjas használatára. A szerződés a Felhasználó, Szolgáltató online felületén történő megrendelése, és annak szolgáltató általi befogadása által jön létre. A szerződéskötéssel a revisionSOFT szoftver használata a szerződéskötés napjától kezdve díjköteles.
2.3. A szerződés határozatlan időre szól. A Felhasználó a szerződést a megkötött és aláírt szerződés vonatkozó pontja alapján mondhatja fel. Ebben az esetben az adott hónapra vonatkozó havidíj arányos része a Felhasználó részére kiszámlázásra kerül. A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a Felhasználó nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. A felfüggesztés maximális időszaka az aktuális számla lejáratától számított maximum 30 nap. Ez idő alatt a Felhasználó a szoftvert és a hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nem tudja használni. A Felhasználó a felfüggesztés ideje alatti időszakra is köteles a szolgáltatás havidíjának teljesítésére. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben a Szolgáltató újra aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szoftverhez és a szoftverhez kötődő kiegészítő szolgáltatásokhoz. Amennyiben a havidíj kiegyenlítés a számla fizetési határideje után maximum 30 napig nem történik meg, a szerződés automatikusan felmondásra kerül. Felmondás esetében a Szolgáltató a Felhasználó összes szoftverhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatását megszűnteti, és a kiegészítő szolgáltatások adatait törli a szerverről, lemezre menti és a Felhasználó felé postai úton megküldi.
2.4. Amennyiben a Felhasználó egy már felmondott, vagy a fenti okok miatt automatikusan felmondásra került bérleti szolgáltatást szeretne aktiválni, a következő feltételekkel teheti meg. A Felhasználó régi adatbázisának újraaktiválására nincs lehetőség, kizárólag egy teljesen új adatbázisban tud dolgozni, abban az esetben pedig újra meg kell rendeli a szolgáltatást, és befizetni az első havi díjat és az adatbázis konfigurálás aktuális díját. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Felhasználónak 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben.
2.5. A szerződés megszűnése
A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége, és azon kötelezettsége is, mely szerint a Felhasználó számára a szoftverhez kötődő egyéb kiegészítő szolgáltatásokat biztosít.


3. Fizetési feltételek
3.1. A Szolgáltató szolgáltatásai ellenében történő fizetés mértéke és lejárta, a szerződéskötéskor érvényes árlista alapján történik. Az árak nem tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA díját.
3.2. A fizetés minden hónapban előre, az e-mailen kiküldött számla alapján történik. Amennyiben a Felhasználó kiegyenlítette a havidíjat, Szolgáltató a Felhasználó felé a befizetést visszaigazolja és a szolgáltatást biztosítja.
3.3. A Szolgáltató a szolgáltatás díját megemelheti, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 30 nappal a díjemelést megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak vonatkoznak.


4. Az Ügyfélre vonatkozó felhasználási feltételek
4.1. A Szolgáltató a szoftver-termékhez egy nem kizárólagos, nem licenchez kötött, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad a Felhasználónak, az alábbi szabályokhoz mérten.
4.2. A Felhasználó jogai az adott szoftver használatára korlátozódnak, mely bizonyos szoftverek esetében magában foglalja a jelen ÁSZF további fejezeteiben részletezett kiegészítő szolgáltatásokat is.
4.3. A szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult a szoftvert másolni, harmadik személynek átadni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani.

5. A Felhasználó kötelezettségei
5.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint az e-mail címre.
5.2. A Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök biztosításáért (lásd Rendszerkövetelmény) a telekommunikációs kapcsolatért a Felhasználó és a Szolgáltató szervere között. A Szolgáltatás csakis élő széles sávú internet kapcsolat mellett használható.
5.3. A Felhasználó köteles rendszerét és programjait úgy kialakítani (például megfelelő biztonsági intézkedések vírusok ellen, illetve azok terjedése ellen) hogy a biztonság, a feddhetetlenség, a rendszer elérhetősége ne csökkenjen.
5.4. A Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a szoftver esetében használ titokban tartani. Köteles azon szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ vagy megrendel. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.
5.5. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatokat, melyeket a szoftverben kezel rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten legalább hetente egyszer menti, azért, hogy ezek egy esetleges adatvesztés esetén pótolhatóvá váljanak.
5.6. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.
5.7. A programhiba lejelentése csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programjavításra csak a Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a hiba megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.
5.8. Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

6. Felelősség
6.1. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.
6.2. A Szolgáltató felelőssége a kezdeti felhasználói hiányosságok miatt kizárt. ????
6.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

7. Adatvédelem
A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy a szoftver használatával kapcsolatban a Felhasználót érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át. A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató weboldalán megtalálható Adatvédelmi nyilatkozatot jelen szerződés aláírása előtt elolvasta és azt magára nézve minden pontjában elfogadta.


8. Terméktámogatás
Jelen szoftvertermék bérlésével a Felhasználó a vásárlás dátumától folyamatos terméktámogatási szolgáltatásban részesül. Ez azt jelenti, hogy a belső ellenőrzést érintő jogszabályok azonnal, de legkésőbb a hatályba lépésétől számított 30 napon belül a szoftver működésébe beépítésre kerülnek. A módosításokról a partnereinket a belső felületen és e-mail útján értesítjük.


9. Kártérítés
A Szolgáltató nem garantálja, hogy a szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit. A Szolgáltató felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg, a Felhasználó által, a használati jog ellenértékeként kifizetett egy évi összegét.


10. Érvényesség, felmondás
A bérleti jog a számla keltétől a bérleti szerződés megszüntetésig illeti meg a Felhasználót. Felhasználó megszüntetheti a bérleti jogot oly módon, hogy azt írásban közli a revisionSOFT irányába. Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a Szolgáltató a Licenc jogot megszüntetheti és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket és feltételeket megszegi. Szolgáltató a jelen szerződést felmondhatja és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket megszegi.

11. Szavatosság és jótállás
A revisionSOFT Kft. igazolást ad a szoftver jogtisztaságára vonatkozóan. A programokra vonatkozó jótállás érvényesítése a revisionSOFT Kft. telephelyén (4400 Nyíregyháza, Rózsa utca 37/B.) történik. A Szolgáltató visszavásárlási garanciát nem vállal.


12. Az adatkezelés jogalapja
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

12.1. Az adatkezelő megnevezése:
revisionSOFT Kft. (4400 Nyíregyháza, Rózsa utca 37/B.)
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az Infotv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

12.2. Az adatkezelés időtartama
A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, illetve a PM rendeletben) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

12.3. A kezelt adatok
A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése történik. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során keletkezett technikai adatokat (pl. vásárlói adatok, belépési adatok, vásárlási adatok, termék adatok) kezeli.
A Felhasználó a megrendelés során - nem kötelező jelleggel - további adatokat is megadhat. Ezek megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató azokat a Szolgáltatás keretében megőrizze.


12.4. Regisztrációs adatok:
• Belső ellenőrzési vezető neve
• E-mail címe
• Költségvetési szerv vezetőjének neve
• E-mail címe
• Cégnév
• Irányítószáma
• Székhelye
• Telefon

Az adatok megadását követően a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót a regisztráció sikerességéről. Szolgáltató kizárólag a Felhasználó jelszavának lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem. A Felhasználó a regisztráció során nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználó által megadott e-mail címet a Felhasználókon kívül más, harmadik fél részére nem adja ki, és nem teszi közzé.

12.5. Technikai adatok
A Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználó és Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internet oldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott az online felületre. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

12.6. E-mail címek kiemelt kezelése
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

12.7. Az adatokat kezelő és megismerő személyek köre
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben kerülhet sor. A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának elkerülése érdekében.


13. Felhasználói jogok
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a weboldalon keresztül, illetve az e-mail cím tekintetében a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Postai cím: revisionSOFT Kft. 4400 Nyíregyháza Rózsa utca 37/B. E-mail cím: info@revisionsoft.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., további információ: www.naih.hu).


14. Egyéb rendelkezések
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot.


15. Jogérvényesítési lehetőségek
15.1. Panaszügyintézés
Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza Rózsa utca 37/B
E-mail: info@revisionsoft.hu

15.2. Panaszügyintézés módja: Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 15.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül - melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

15.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek: Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
15.4. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
15.5. Békéltető testület: A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
15.6. Bírósági eljárás: Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.


16. Záró rendelkezések
16.1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 30 nappal a módosítást megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.
16.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.

 

ÁSZF letöltése


 
 
© 2013-2015. RevisionSoft Kft. - Minden jog fenntartva! Kezdőlap | A szoftver | Áraink | ÁSZF | Facebook | Hibabejelentő | Hírlevél | Kapcsolat
 
Kérem várjon...